Lời & Đất Hứa – CN 8 TN năm C: Mù mà lại dắt mù

print