Mỗi Tuần Một Từ Ngữ : Góa Phụ Hay Quả Phụ

print

MỖI TUẦN MỘT TỪ NGỮ

GÓA PHỤ HAY QUẢ PHỤ

  

1. “Góa phụ”:

“Góa” (Thuần Việt), “Phụ” (Hán Việt), nên hai từ này không thể ghép với nhau được. Chúng ta chỉ có thể nói: “góa bụa” hay “gái góa” mà thôi; không thể nói “góa phụ”, vì Tiếng Việt không có từ này.

2. “Quả phụ”:  (Hán Việt) 

+ “Quả phụ” là người đàn bà già mà không lấy chồng.

+ “Quả phụ” còn là người đàn bà có chồng đã chết. 

Thí dụ: Cô nhi quả phụ.

Vì thế, từ “Quả phụ” mới là từ đúng.