Thứ Hai Ngày 2/12/2019 Đức Tổng Marek Zalewski Đến Nhà Thờ Chánh Tòa Cần Thơ

print