Nhập Lễ & Đáp Ca & Hiệp Lễ : CN 5 MC A

print

Nhập Lễ & Đáp Ca & Hiệp Lễ : CN 5 MC A

Nhập lễ: Dâng lời sám hối:

Đáp ca : TV 129:

 

Hiệp lễ: Niềm vui sự sống: