Nhập Lễ & Đáp Ca & Hiệp Lễ : CN 6 Thường Niên A

print

Nhập Lễ & Đáp Ca & Hiệp Lễ : CN 6 Thường Niên A

Nhập lễ: Ca tụng Chúa:

Đáp ca TV 118:

Hiep Lễ. Xin biến đổi con: