Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 26/06/2021: Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân – Niềm An Ủi Cuối Đời

print