Sống Cuộc Đời Mình

print

Sống Cuộc Đời Mình

SỐNG QUÂN BÌNH

SỐNG PHONG PHÚ

SỐNG SIÊU THOÁT

Lm Thái Nguyên

 

MỤC LỤC TỔNG QUÁT

PHẦN I

SỐNG QUÂN BÌNH

Lời dẫn phần I

Chương I: THỂ CHẤT QUÂN BÌNH

Chương II: TINH THẦN QUÂN BÌNH

Chương III: TÂM LINH QUÂN BÌNH

Chương IV: TƯƠNG GIAO QUÂN BÌNH

Chương V: TÌNH CẢM QUÂN BÌNH

PHẦN II

SỐNG PHONG PHÚ

Lời dẫn phần II

Chương VI: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỂ CHẤT

Chương VII: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TRÍ TUỆ

Chương VIII : PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CẢM XÚC

Chương IX: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TINH THẦN

PHẦN III

SỐNG SIÊU THOÁT

Lời dẫn phần III

Chương X: THANH TẨY

Chương XI: TỪ BỎ

Chương XII: DÂNG HIẾN

— 

Những chữ viết tắt:

SC (Sacrosanctum Concilium): Hiến chế: Phụng vụ thánh

GS (Gaudium et Spes): Hiến chế: Vui mừng và hy vọng.

VD (Verbum Domini): Tông huấn: Lời Chúa, của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI.

DCE (Deus Caritas Est ) Thông điệp: Thiên Chúa là Tình Yêu, của ĐTC Bênêdictô XVI.

GE (Gaudium Evangelii): Tông huấn: Niềm vui Tin Mừng, của Đức Thánh Cha Phanxicô.

CV (Christus vivit). Tông huấn: Đức Kitô đang sống, của Đức Thánh Cha Phanxicô.

GE (Gaudete et Exsultate). Tông huấn: Vui mừng và hoan hỉ, của Đức Thánh Cha Phanxicô.

LAUDATO SÌ: Thông điệp về Chăm sốc ngôi nhà chung, của  Đức Thánh Cha Phanxicô.

GLCG: Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch chính thức của Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin trực thuộc HĐGM Việt Nam.

YOUCAT: Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo Cho Giới Trẻ.

DOCAT: Giáo lý về học thuyết xã hội của Giáo Hội Công Giáo.

ĐHV: Sách Đường hy vọng của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.

LT: Sách Linh thao, Gs. Lê Quang Chúng chuyển ngữ S.J, Tu viện Thánh Tâm, Dòng Tên 2011.

ĐĐK: Đạo Đức Kinh của Lão Tử.