Thánh Ca Phụng Vụ Chúa Nhật III PS

print

THÁNH CA PHỤNG VỤ CN III PHUC SINH NĂM B

Đáp ca – TV 4:

Dâng lễ: Của lễ hiến dâng:

Hiệp lễ- Là chứng nhân: