Thánh Ca Phụng Vụ Chúa Nhật Lễ MTC B

print

LỄ MÌNH VÀ MÁU CHÚA KITÔ B

Đáp ca: TV 115:

Dâng lễ: Của lễ hiến dâng:

Hiệp lễ 1. Bí tích tình yêu:

Kết lễ: Sống tình hiệp thông: