Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức Tại Nhà Thờ Đại Hải

print

Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức Tại Nhà Thờ Đại Hải

Hôm nay ngày 21/06/2020 Họ Đạo Đại Hải thật vui mừng hân hoan chào đón CHA TỔNG ĐẠI DIỆN về ban Bí Tích Thêm Sức Cho 73 con Em Trong Họ Đạo.

Trong Thánh Lễ Cha Tổng chia sẻ về Bảy Ơn Chúa Thánh Thần đặc biệt là Ơn KHÔN NGOAN Với Tin Mừng Thánh Matthêu với dụ ngôn 5 cô Khôn Và 5 Cô Dại để nói lên. Sự Khôn Ngoan của thế gian và sự khôn ngoan của Thiên Chúa.

– Sự Khôn ngoan của thế gian là: tiền, tài, danh vọng để dành cho mình được Danh, Lợi, Thú, để được giàu sang danh vọng.

– Sự khôn ngoan của Thiên Chúa là: tìm kiếm hạnh phúc nước trời.

 Cùng với sự nhắn nhủ của Cha với các em để mỗi ngày sau thêm sức hãy tìm kiếm cho Mình sự khôn ngoan trong Thiên Chúa.

Sau thánh lễ: Chủ Tịch HĐMV cám ơn Cha Tổng cùng Quý Cha, Quý Dì, Quý Thầy đến thăm viếng và ban Bí Tích thêm sức cho con em trong Họ Đạo Đại Hải.

Nguyện Xin Thiên Chúa BA NGÔI, Đức Mẹ Mân Côi, Thánh Cả Giuse tuôn đổ ơn Lành cho Cha Tổng Đại Diện cùng Quý Cha, Quý Dì, Quý Thầy để chu toàn xứ mạng Chúa Trao Ban.

Họ Đạo Đại Hải

.