Thánh lễ Truyền chức Linh mục tại TGP Sài Gòn ngày 07.06.2019

print