Thánh Thần Ngự Xuống: BCYL Lễ CGS Chịu Phép Rửa Năm A

print

CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA (A)- Thánh Thần ngự xuống