Thơ PÂ CN 3 Phục Sinh Năm C

print

Nhận Ra Chúa

Anh em cứ thả lưới đi

Ở bên mạn phải tức thì được ngay

Các ông thả lưới cầu may

Kéo lên căng lưới thuyền nay sắp chìm

 

Nhận ra chính Chúa tỏ mình

Nhưng không ai dám thật tình hỏi thăm

Người cầm lấy bánh mà ăn

Trao cho môn đệ, đánh tan nghi ngờ.

Hoa Xanh