Thơ PÂ CN 34 Thường Niên Năm B

print

Nước Sự Thật

Nước tôi chẳng thuộc thế gian

Vì tôi đã chẳng binh đao hô hào

Lệnh cho quân đột nhập vào

Hy sinh chiến đấu hết lòng vì tôi

 

Tôi sinh ra ở trên đời

Chỉ nhằm mục đích này thôi rõ ràng

Đem Sự Thật xuống trần gian

Ai yêu sự thật sẵn sàng theo tôi.

 

Chúa nhật XXXIV thường niên năm B

Lễ Chúa Ki Tô Vua

Hoa Xanh