Thơ PÂ CN Thứ II Mùa Vọng Năm C

print

Thơ PÂ CN Thứ II Mùa Vọng Năm C

Lc 3, 1-6   

Sám Hối

                        Từ trong rừng vắng hô vang

                Tiếng kêu sám hối rộn ràng đó đây

                        Quanh co uốn lại cho ngay

                Nơi cao bạt xuống lấp đầy hố sâu

                        Gồ ghề san phẳng đi nào

                Dọn đường Chúa đến cất cao lời mời.

Lm Phêrô Trương Điệu

 

Tiếng Kêu

Có tiếng kêu thật rõ ràng

Bởi Gioan sống trong hoang địa truyền:

Hãy nghe đây khắp mọi miền

Mau mau dọn sẵn con đường Chúa đi

 

Sửa đường ngay lối phẳng lì

Núi đồi bạt xuống ngại gì hố sâu

Quanh co uốn thẳng trước sau

Để ơn cứu chuộc mau mau tỏ bày.

 

Hoa Xanh