Thơ PA CN VII Thường Niên Năm C

print

Yêu Kẻ Thù

Hãy yêu chính kẻ thù con

Làm ơn cho kẻ lòng còn giận căm

Hãy cho mượn chẳng trông mong

Đến ngày tính lãi lấy xong làm giầu

Hãy thương người dẫu từ đâu

Cha ta là Đấng nhân từ xót thương

Hãy tha thứ chẳng đo lường

Các con sẽ được Cha thương thật nhiều.

Hoa Xanh.