Thơ PÂ CN XXXII Thường Niên Năm B

print

Bà Góa Đáng Khen

Này Thầy bảo thật anh em

Người đàn bà góa đáng khen hơn nhiều

Hai đồng tiền chẳng bao nhiêu

Nhưng là tất cả chi tiêu để dành

 

Còn người xúng xính áo quần

Mong ngồi chỗ trước nhận phần ngợi khen

Trên đường lớn tiếng đọc kinh

Này đây Thầy bảo chẳng ơn ích gì.

 

Chúa nhật XXXII thường niên năm B

Hoa Xanh