Thơ PÂCN 24 TN Năm C

print

Tình Cha

Vui thay chiên lạc trên vai

Mừng thay đồng bạc miệt mài tìm ra

Đau lòng xót dạ người cha

Đứa con nghịch tử phương xa bội tình

May nhờ kiếp khổ phù sinh

Quay về tạ tội nương mình bóng cha.

Lm Pet Trương Điệu

  

Trở Về

 Thưa cha con biết tội rồi

Bao lần đã phạm đến trời đến cha

Thật không xứng đáng gọi là

Con cha được nữa có chăng người làm

 

Nhưng người cha nói hân hoan

Mau đem áo mới sẵn sàng ra đây

Xỏ ngay nhẫn đẹp vào tay

Vì con ta chết mà nay sống rồi.

Hoa Xanh