Thơ PÂCN 25 TN Năm C

print

Khôn Khéo

Mau cầm văn tự mà ghi

Một mai nghỉ việc cần chi có liền

Người đời khéo léo bạc tiền

Tính toán lọc lựa đảo điên tâm hồn

Làm tôi hai chủ sao khôn

Lòng tôi ước nguyện kính tôn Chúa Trời

.Lm Pet Trương Điệu

Hai Chủ

Anh em không thể làm tôi

Cả hai chủ vẫn nước đôi vẹn toàn

Vì thường sẽ ghét chủ này

Và yêu chủ khác hăng say hết mình

Chủ thì cung phụng nhiệt tình

Chủ kia tất sẽ có khi xem thường

Anh em không thể vấn vương

Cả Thiên Chúa lẫn bạc tiền được đâu.

Hoa Xanh