Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 18 Thường Niên A

print

Bánh Hóa Nhiều

 Đường xa bụng đói quên về

Lắng nghe Lời Chúa tràn trề yêu thương

Sẵn đây bánh cá bên đường

Chúa làm phép lạ tỏ tường quyền cao

Rồi đây Mình Máu hiến trao

Nuôi hồn nhân thế đi vào Nước Cha.

Lm Phêrô  Trương Điệu

Phép Lạ Tình Thương

 Một chút cộng tác với Ngài

Cá bánh góp lại trải dài yêu thương

Phép lạ no thỏa phi thường

Mời ta chia sẻ lên đường dấn thân.

 Lm. Biển Xanh.