Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm A

print

Biến Hình

 Thầy trò lên núi thật cao

Biến hình tỏa sáng như vào thiên thai

Phêrô chẳng biết đúng sai

Ba lều xin dựng trần ai giã từ

Cuộc đời đen trắng thực hư

Đi tìm Thiên Chúa trù trừ sao khôn.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 

Trên Núi Ta-Bo

“Trên núi Ta-bo Chúa biến hình

Cho ta bằng chứng sẽ hoàn sinh

Xác ta sáng chói trong Thiên Chúa

Nếu biết tin yêu Chúa hết tình.”

Sưu tầm