Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 2 TN Năm A

print

Làm Chứng

Gioan làm chứng về Ngài

Phần ta cũng phải tỏ bày Chúa ra

Miễn sao danh Chúa lan xa

Còn ta chìm lắng như là vô danh.”

Sưu tầm