Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 22 Thường Niên A

print

Từ Bỏ

Ai ơi từ bỏ chính mình

Vác mang thập giá hy sinh cứu đời

Ích chi toan tính lãi lời

Giữ gìn sự sống Nước Trời mai sau

Theo Thầy chấp nhận khổ đau

Chờ khi Chúa đến con tàu bình an.

Lm Phêrô  Trương Điệu

Thập Giá Hồng Ân

Phê-rô thương Chúa can ngăn

Nào đâu hiểu thấu đường trần tình yêu

Thập giá hy sinh thật nhiều

Để ta nhận lãnh thiên triều Hồng ân.

Lm. Biển Xanh.