Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 24 Thường Niên A

print

Thứ Tha

 Bảy mươi lần bảy thứ tha

Anh em tha thứ như Cha trên trời

Vua kia tha vốn lẫn lời

Người nầy bóp cổ tơi bời hành hung

Hỡi ai bạc ác bất trung

Làm sao cân xứng lao lung đợi chờ.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 

Mẫu Gương Thứ Tha

 Tha thứ Thiên Chúa gọi mời

Bao dung nhân hậu Chúa Trời mẫu gương

Dạy ta thương xót tỏ tường

Giê-su Con Chúa dủ thương chúc lành.

 Lm. Biển Xanh.