Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm A

print

Nước Hằng Sống

 Thế gian nước uống khát hoài

Giêsu mạch suối muôn loài trường sinh

Tôn thờ Thiên Chúa hết tình

Giêsu chân lý hiển vinh muôn đời

Tôi tin Thiên Chúa Ngôi Lời

Tình thương cứu thế Nước Trời trong tôi.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 

Người Phụ Nữ Xứ Samaria

Đàn bà tội lỗi Sa-ma

Được Ngài xin nước cùng là hỏi han

Ngài không khinh rẻ tội nhân

Sẵn sàng tha thứ, ân cần lưu tâm.

Sưu tầm