Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 6 TN Năm A

print

Đừng Thề

Đừng thề chi cả người ơi

Chỉ đầu, chỉ đất, chỉ trời lung tung

Điêu ngoa ăn nói lạ lùng

Càng thêm phạm thượng hiếu trung bất nghì

Thêm điều đặt chuyện mà chi

Có thì nói có, không thì nói không.

Lm Phêrô  Trương Điệu

Luật Yêu Thương

“Luật Ngài dạy phải yêu thương

Giữ lòng thanh sạch đừng theo lòng tà

Đừng thề đừng nói điêu ngoa

Chúng con xin nguyện thiết tha thi hành.”

Sưu tầm