Thơ Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Lá Năm A

print

Hoan Hô

 Tại sao các bác mở dây

Vì Chúa cần đến rồi đây vào thành

Dọc đường môn đệ đồng thanh

Lối đi trải áo đồng hành cung nghinh

Nếu mà dân chúng làm thinh

Thì loài gỗ đá linh đình hô vang.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 

 Người Tôi Trung

Như người tôi tớ chung tình

Giêsu vác lấy thập hình đau thương

Sẵn sàng chấp nhận tai ương

Vâng theo thánh ý trăm đường chẳng sai

Vác cây thập tự theo Ngài

Tín trung phó thác miệt mài tiến lên.”

Sưu tầm