Thơ Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên

print

Quê Trời

 Tin Mừng khắp thế giảng rao

Ai tin thì rửa đem vào tình yêu

Kẻ tin dù có nhiễu điều

Khử độc trừ quỷ chữa nhiều bệnh nhân

Vinh quang ngự giữa triều thần

Bên cha từ ái chung phần yêu thương.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 Chúa Lên Trời

“Gẫm suy mầu nhiệm Chúa lên trời

Phấn khởi vui tươi sống giữa đời

Bổn phận Chúa trao làm tốt đẹp

Nước Trời tìm thấy giữa lòng tôi”

Sưu tầm