Thơ Phúc Âm Lễ  CTTĐVN

print

Thơ Phúc Âm Lễ CTTĐVN

Hạt Giống Đức Tin

 Ở trong lòng đất hư vô

Vụ mùa sau nhánh lúa mì đơm bông

Như mưa tưới mát ruộng đồng

Đức tin nhuộm thắm máu hồng Việt Nam

Cha ông mình mấy trăm năm

Những người mở đất gieo mầm xinh tươi.

Lm Pet Trương Điệu

 

Mầu Nhiệm Thập Giá

Ai liều mạng sống vì ta,

Ngàn đời hưởng phúc hoan ca đền bù.

Cho đi, sẽ giữ bền lâu,

Còn như ích kỷ khổ sầu đời sau.

Khôn ngoan ta biết khấn cầu,

Sẵn sàng từ bỏ, khi cần hiến thân.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.