Trực tiếp lễ giỗ Lễ thứ 4 cha Phanxico Trương Bửu Diệp: Lễ Bế Mạc

print

Người đăng: Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Cần Thơ vào Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019