Vài Hình Ảnh Trong Tuần Tĩnh Tâm Linh Mục 2023

print

Vài Hình Ảnh Trong Tuần Tĩnh Tâm Linh Mục 2023

Thứ Hai, Ngày 27.11.2023: NGÀY MỤC VỤ

Buổi sáng Cha TĐD: Nhìn lại sinh hoạt mục vụ năm 2023, Cha TK/HĐMVGP: tổng hợp các báo cáo MV 2023

Buổi chiều Cha TĐD: Triển khai Thư Mục vụ của HĐGMVN, – Cha GĐ. TTMV: Trình bày dự thảo «Quyết Định Thực Hành Mục vụ 2024»

Giữa những giờ báo cáo là các buổi hội thảo của các Hạt và các Ban Mục Vụ. Trước giờ cơm tối là Tiếng Nói Giám Mục.

Buổi tối: Chầu MTC khai mạc tuần Tĩnh tâm (Cha TĐD)

Sau giờ chầu cha giảng phòng Hướng dẫn Tĩnh tâm khởi đầu cho 3 ngày Tĩnh Tâm. Với bầu khí thinh lặng trong khuôn viên của Đại Chủng Viện ban đêm quý cha tiếp tục đọc Kinh tối và cầu nguyện riêng.

BAN MVTT lược ghi