Việt Nam Có Thêm 200 Tân Linh Mục ở Thánh Lễ Truyền Chức Các Giáo Phận, Các Dòng Tu trong Năm Nay

print