24/05 Kinh Mân Côi tại Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức ở Nyaunglebin (Myanmar)

print