Album Ca Vang Lời Chúa 2 – Lm Pet. Tri Văn Vinh

print

1-Hay tung ho Chua
2a-Magnificat
2b--Magnìicat
3--Thoi gian cua Chua
4-Ben bo song Babylon
5a-Tinh yeu hien than
5b-Tinh yeu hien than-phu be
6-Vung tron niem tin
7-Yêu thương kẻ thù
8--Cam ta
9-Lay Chua, xin hay o lai
10-Hay tra cho Thien Chua