Album Phong Chức Linh Mục – Lm Pet. Tri Văn Vinh biên tập

print

1-tunganxua
2-Ta long
3-alleluia_-tn
5a-Con quy day
5b-Con quy day-
6-Ban tay Cha
7-dauantinhyeu
8-hanh phuc
9--Này con xin den
10-gianghiepdoicon-tn
11-XinDang_nk
12-Linh muc hoi Nguoi la ai
13-xinchocon-ad
14-Tantunghongan