Album Phong Chức Linh Mục – Lm Pet. Tri Văn Vinh biên tập

print

1-tunganxua 2-Ta long 3-alleluia_-tn 5a-Con quy day 5b-Con quy day- 6-Ban tay Cha 7-dauantinhyeu 8-hanh phuc 9--Này con xin den 10-gianghiepdoicon-tn 11-XinDang_nk 12-Linh muc hoi Nguoi la ai 13-xinchocon-ad 14-Tantunghongan