Các Bài Hát Thánh Lễ Các Thánh TĐVN (Gợi Ý) – File PDF

print

Chúa Nhật 33 TN B: Lễ Các Thánh TĐVN

1-NL: Khải hoàn ca

2-SH: Hacy trở về

3-ĐC : Ngày về

4-Alleluia  Các Thánh Tử  Đạo

5-DL : Dâng lên Ngài 5 – câu TK 1

6-HL:  1-Lòng trung nghĩa

            2-Bài ca ngàn trùng

            3-Anh hùng Việt Nam

7-KL: Anh hùng tử đạo

1-NL-Khai hoan ca-3be- 2-DC ngayve2 3-Alleluia- Thanh Tu dao VN 4-Sau tuyen hua-Anh-hung-Viet-nam-2-be (1) 5-Dang len Ngai 5-B 6-HL1 longtrungnghia 6-HL2 baicangantrung 7-KL anhhungtudao haytrove