Các Bài Hát Thánh Lễ CN 3 MV. C (Gợi Ý) – File PDF

print

Chúa  Nhật  3 MV-C : Chúng Tôi Phải Làm Gì ?

1-NL: Nguyện trời cao

2-SH: Con nay trở về

3-ĐC : TV 12

4-Alleluia 6

5-DL: Lễ dâng mùa Vọng

6-HL: 1-Cho con biết yêu thương  2- Trông đợi

7-KL:Nguyện mùa vọng

Alleluia 6
Cau dap TV 12
choconbietyeuthuong-td
ConNayTroVe_hl
ledangmuavong-dch
Nguyen mua vong (Tu tran gian con nguoc trong len...)
nguyentroicao-kl
trongdoi-jb