Manna Lương Thực Hằng Ngày

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 10 Thường niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 10 Thường niên Thứ Hai tuần 10 Thường niên. Thứ Ba tuần 10 Thường niên. Thứ Tư tuần 10 Thường niên. Thứ Năm tuần 10 Thường niên. Thứ Sáu tuần 10 Thường niên. Thứ Bảy tuần 10 Thường niên.   PHÚC THAY Thứ Hai tuần 10 Thường niên Lời Chúa: Mt 5, 1-12 Khi …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 9 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 9 Thường niên Thứ Hai tuần 9 Thường niên. Thứ Ba tuần 9 Thường niên. Thứ Tư tuần 9 Thường niên. Thứ Năm tuần 9 Thường niên. Thứ Sáu tuần 9 Thường niên. Thứ Bảy tuần 9 Thường niên.   TẢNG ĐÁ GÓC Thứ Hai tuần 9 Thường niên Lời Chúa: Mc 12, 1-12 …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 7 Phục Sinh

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 7 Phục Sinh Thứ Hai tuần 7 Phục Sinh.  Thứ Ba tuần 7 Phục Sinh. Thứ Tư tuần 7 Phục Sinh. Thứ Năm tuần 7 Phục Sinh. Thứ Sáu tuần 7 Phục Sinh. Thứ Bảy tuần 7 Phục Sinh.   THẦY KHÔNG MỘT MÌNH Thứ Hai tuần 7 Phục Sinh Lời Chúa: Ga 16, …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 6 Phục Sinh

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 6 Phục Sinh Thứ Hai tuần 6 Phục Sinh. Thứ Ba tuần 6 Phục Sinh. Thứ Tư tuần 6 Phục Sinh. Thứ Năm tuần 6 Phục Sinh. Thứ Sáu tuần 6 Phục Sinh. Thứ Bảy tuần 6 Phục Sinh.   LÀM CHỨNG VỀ THẦY Thứ Hai tuần 6 Phục Sinh Lời Chúa: Ga 15,26 …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 5 Phục Sinh

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 5 Phục Sinh Thứ Hai tuần 5 Phục Sinh. Thứ Ba tuần 5 Phục Sinh. Thứ Tư tuần 5 Phục Sinh. Thứ Năm tuần 5 Phục Sinh. Thứ Sáu tuần 5 Phục Sinh. Thứ Bảy tuần 5 Phục Sinh.   YÊU MẾN, ĐẾN VÀ Ở LẠI Thứ Hai tuần 5 Phục Sinh Lời Chúa: …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 4 Phục Sinh

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 4 Phục Sinh   Thứ Hai tuần 4 Phục Sinh. Thứ Ba tuần 4 Phục Sinh. Thứ Tư tuần 4 Phục Sinh. Thứ Năm tuần 4 Phục Sinh. Thứ Sáu tuần 4 Phục Sinh. Thứ Bảy tuần 4 Phục Sinh.   TÔI ĐẾN ĐỂ CHIÊN ĐƯỢC SỐNG Thứ Hai tuần 4 Phục Sinh Lời …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 3 Phục Sinh

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 3 Phục Sinh Thứ Hai tuần 3 Phục Sinh. Thứ Ba tuần 3 Phục Sinh. Thứ Tư tuần 3 Phục Sinh. Thứ Năm tuần 3 Phục Sinh. Thứ Sáu tuần 3 Phục Sinh. Thứ Bảy tuần 3 Phục Sinh. LƯƠNG THỰC THƯỜNG TỒN Thứ Hai tuần 3 Phục Sinh Lời Chúa: Ga 6, 22-29 …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 2 Phục Sinh

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 2 Phục Sinh Thứ Hai tuần 2 Phục Sinh. Thứ Ba tuần 2 Phục Sinh. Thứ Tư tuần 2 Phục Sinh. Thứ Năm tuần 2 Phục Sinh. Thứ Sáu tuần 2 Phục Sinh. Thứ Bảy tuần 2 Phục Sinh.   ĐƯỢC SINH RA TỪ TRÊN Thứ Hai tuần 2 Phục Sinh Lời Chúa: Ga …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần Bát Nhật Phục Sinh  Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu Chúa Nhật Phục Sinh, Thứ Hai Tuần Bát nhật Phục Sinh. Thứ Ba trong Tuần Bát nhật Phục Sinh. Thứ Tư trong Tuần Bát nhật Phục Sinh. Thứ Năm trong Tuần Bát nhật Phục Sinh. Thứ Sáu Tuần Bát nhật Phục Sinh. Thứ Bảy Tuần …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần Thánh

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần Thánh Thứ Hai tuần Thánh. Thứ ba Tuần Thánh. Thứ Tư Tuần Thánh. Thứ Năm Tuần Thánh. Thứ Sáu Tuần Thánh. Thứ Bảy Tuần Thánh, Vọng Phục Sinh, năm A. NGÀY MAI TÁNG THẦY Thứ Hai tuần Thánh Lời Chúa: Ga 12, 1-11 Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Ðức Giêsu đến làng Bêtania, …

xem thêm