Cầu Nguyện – Bài 60: Đừng Biến Thiên Chúa Thành Vị Quan Tòa Hay Ông Cảnh Sát – ĐHY Phanxicô

print

Bài 60: Đừng Biến Thiên Chúa Thành Vị Quan Tòa Hay Ông Cảnh Sát

Xin bấm vào link dưới đây để nghe

Đừng Biến Thiên Chúa Thành Vị Quan Tòa

 

Chúa muốn con diễn tả lại lòng yêu thương của Chúa qua cuộc đời của con, qua những quan hệ của con với con người.

Quì gối trước mặt Chúa con xét mình: phải chăng con đã sống như những người biệt phái và luật sĩ? (Lc 11,42-46).

Con đã giả hình,

bên ngoài đời sống con xem ra bình thường, đạo đức nữa là khác.

Nhưng thật bên trong thối nát.

Con dám lơÌ Chúa chúc dữ: “Khốn cho các ngươi…”

Con chỉ quan tâm đến những chuyện tỉ mỉ, hình thức bên ngoài.

Con cứng cỏi nghiêm khắc với kẻ khác.

Cuộc sống thực tế của con,

không phù hợp với lời khuyên răn, giảng dạy, tuyên bố của con.

Đời sống của con ở ngoài pháp luật.

Thế mà con làm cho lề luật Chúa thành một gánh nặng, không ai vác nổi.

Con bắt bẻ người khác từng li từng tí.

Con làm cho người ta hiểu lầm là tôn giáo đáng ghét, con biến Chúa thành một vị quan tòa, một ông cảnh sát.

Nhưng Chúa nhân từ yêu thương vô hạn:

”Hãy đến cùng Ta, những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ bổ sức lại cho” (Mt 11,28).