Giáo Huấn 24: Mười Điều răn có ý nghĩa gì, trong kế hoạch của Thiên Chúa đối với đời sống chúng ta ?

print

GIÁO HUẤN 24

24

 

H. Mười Điều răn có ý nghĩa gì, trong kế hoạch của Thiên Chúa đối với đời sống chúng ta ? [i]

T. Mười Điều răn là những quy luật bền vững, mà Thiên Chúa đặt định chung cho mọi người, để sống một đời sống tốt đẹp.

Lời Chúa : “Hãy tuân giữ các Điều răn” [ii].

Giáo Huấn GH

Trong Mười Điều Răn, Thiên Chúa ban cho ta những nguyên tắc vững bền, hướng dẫn ta sống một đời tốt đẹp; và xây dựng một thế giới như lòng Chúa mong muốn tự ban đầu.

Nơi Mười Điều Răn, chúng ta biết các nghĩa vụ của mình, như không được trộm cắp, phải thảo kính cha mẹ; và cũng biết các quyền lợi, như không ai được phép cướp đi những gì thuộc quyền sở hữu của chúng ta.

Mười Điều Răn, tương tự luật tự nhiên, chính là những điều được Thiên Chúa khắc ghi trong tâm hồn mỗi người, nhắc nhở, ràng buộc mỗi người, và mọi người, mọi dân nước phải luôn hành động tốt lành, theo những điều mà Thiên Chúa, khi sáng tạo, đã muốn cho toàn thể loài người phải sống như thế [iii].

Vì vậy, Mười Điều Răn cũng là những quy luật căn bản, hướng dẫn chúng ta trong toàn thể đời sống xã hội.

[i] x. DOCAT, c. 12.

[ii] Mc 10, 17-22.

[iii] x. ĐTC Bênêđíctô XVI, TĐ. “Thiên Chúa là tình yêu”, s. 59.