Giáo Huấn 43 – Điều Răn Thứ Năm: Tôn Trọng Sự Sống

print

Giáo Huấn 43- Điều Răn Thứ Năm: Tôn Trọng Sự Sống

H. Điều răn thứ năm dạy chúng ta sự gì ?

T. Điều răn thứ năm dạy chúng ta phải tôn trọng sự sống con người mà Chúa đã ban, vì chỉ mình Chúa mới là chủ và có quyền trên sự sống mà thôi.

Lời Chúa: Chúa Giêsu nói: Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng: chớ giết ngườiCòn Thầy, Thầy: ai giận anh em mình, thì cũng đã đáng bị đưa ra tòa…[i].

Để thực thi việc tôn trọng sự sống:

  1. Mỗi người có quyền tự vệ: tự vệ là chính đáng, khi nhắm đến việc cứu lấy mạng sống mình, chứ không nhằm giết chết kẻ tấn công.
  2. Mỗi người phải tránh những tội nghịch Điều răn thứ năm là: (1) Giết người: Giết người cách cố tình, trực tiếp hay gián tiếp[ii] đều là tội trọng, kẻ đồng lõa cũng phạm tội.

(2) Phá thai[iii]: Quyền được sống là quyền bất khả xâm phạm của mọi người vô tội ngay từ lúc được thụ thai, như Lời Chúa nói: “Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi…Ta đã thánh hóa ngươi”[iv].

(3) An tử: Với bất cứ lý do nào và bất cứ phương thế nào, việc trực tiếp giết người để tránh đau vẫn là không được chấp nhận, vì chỉ có Thiên Chúa là chủ tể duy nhất của sự sống.

(4) Tự tử: * Là xúc phạm tới Thiên Chúa, Đấng Hằng sống, Đấng sáng tạo nên ta: chỉ Thiên Chúa mới là Chủ tối thượng của sự sống, mỗi người chỉ quản lý sự sống Thiên Chúa trao ban, nên không bao giờ được tự ý huỷ hoại. * Là xúc phạm tới bản thân, vì mọi người phải yêu chính mình[v], mà yêu mình cách chính đáng thì phải tha thiết bảo vệ và phát huy sự sống. * Là xúc phạm tới người thân cận, vì tự tử cắt đứt cách bất công  dây liên đới với gia đình, đất nước, nhân loại mà mỗi người đã mang ơn và có trách nhiệm phải đền ơn…

[i] Mt 5, 21-22.

[ii] Không được cố ý giết người cách gián tiếp: cố ý đặt một người vào chỗ nguy hiểm đến mạng sống, hay từ chối không giúp người ta khi lâm nguy đến tính mạng (vd. bỏ đói một người khi có thể chia sẻ cơm bánh cho họ; kẻ buôn bán gian tham hám lợi quá đáng làm dân nghèo đói khổ).

[iii] x. GLHTCG 2270 (1703 357); CDF, instr. “Donum vitae” 1,1; Ngay từ thế kỷ thứ nhất, Hội Thánh đã xác định phá thai là một tội ác. Giáo huấn ấy bất biến, không hề thay đổi. Trực tiếp phá thai, dù là mục đích hay phương tiện, đều vi phạm nghiêm trọng luật luân lý. “Không được phá thai cũng như không được giết trẻ sơ sinh” (Didaché 2,2, x. Barnabé, ep – 19,5, Epitre à Diognetè 5,5; Tertullien, apol. 9).

[iv] Giêrêmia  1, 5.

[v] Mt 22, 37-39: “Đức Giê-su đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất.Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình”.