Hang Đá Các Họ Đạo Hạt Đại Hải

print

1. Họ Đạo Trà Canh

 

2. Họ Đạo Phụng Tường

 

3. Họ Đạo Phanxicô (Họ đạo mới tách ra từ Phụng Tường)

 

 

4. Họ Đạo Thái Hải

 

5. Họ Đạo Nam Hải

 

 

6. Họ Đạo Trung Hải

 

7. Họ Đạo Từ Xá