Học hỏi Tin Mừng Chúa nhật 21 Thường niên B

print

Học hỏi Tin Mừng Chúa nhật 21 Thường niên B

Lời Chúa: Ga 6,54a.60-69

[54a] Khi nghe Ðức Giêsu tuyên bố: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời”. [60] Nghe vậy, nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” [61] Nhưng Ðức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: “Ðiều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? [62] Thế thì anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? [63] Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.

[64] Nhưng trong anh em có những kẻ không tin”. Quả thật, ngay từ đầu, Ðức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. [65] Người nói tiếp: “Vì thế, Thầy bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho”.

[66] Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi với Người nữa.

[67] Vậy Ðức Giêsu hỏi Nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” [68] Ông Simon Phêrô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. [69] Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Ðấng Thánh của Thiên Chúa”.

Câu hỏi

 1. Hãy đọc toàn bộ chương 6 của Tin Mừng Gioan. Hãy cho biết Đức Giêsu đã đối thoại với những nhóm người nào?
 2. Đọc Ga 6,60-66. Trong đoạn văn này, các môn đệ là ai? Họ là người thế nào? Họ có khá hơn “người Do-thái” không? Đọc Ga 6, 60-61 và so sánh với Ga 6,41.52.
 3. Đức Giêsu nhận mình là Bánh từ trời xuống (Ga 6,33.41.50.51.58). Ngài còn nói chính mình từ trời xuống (Ga 6,38.42). Hãy giải thích câu 62: “Con Người lên nơi đã ở trước kia.”
 4. Đức Giêsu lên nơi đó bằng cách nào? Đọc Ga 12,32-33.
 5. Trong bài Tin Mừng này có mấy từ “lời”? Từ đó kể ra những thái độ khác nhau khi người ta đứng trước lời của Đức Giêsu.
 6. Nhóm Mười Hai (Ga 6,67-71) có khá hơn nhóm môn đệ ở Ga 6,60-66 không?
 7. Chúa Cha có lôi kéo mọi người, trong đó có Giuđa, đến với Đức Giêsu không? Đọc Ga 6,44.64.
 8. Đức Giêsu là “Đấng Thánh của Thiên Chúa” (câu 69), danh hiệu đó nghĩa là gì? Đọc Ga 17,11.19; 10,36. Đọc thêm Mc 1,24; Lc 4,34.

Câu hỏi suy niệm

Thi thoảng bạn vẫn gặp những câu Lời Chúa thật chướng tai, không thể chấp nhận được. Bạn có thể ghi lại những câu đó để tìm hiểu sâu hơn không? Trong đời bạn, bạn đã từng có kinh nghiệm bị cám dỗ chối Chúa hay phản bội Chúanhư Giuđa không?

Phần trả lời

 1. Trong Ga 6,1-40, Đức Giêsu đã đối thoại với  “đám đông dân chúng” (cc. 2.22.24). Trong Ga 6,41-59, đám đông trên đây được gọi là “những người Do-thái” (cc. 41.52). Sau đó trong Ga 6,60-66, Đức Giêsu đối thoại với “nhiều môn đệ.” Cuối cùng Đức Giêsu đối thoại với “Nhóm Mười Hai” (Ga 6,67-71).
 2. Trong Ga 6,60-66, “nhiều môn đệ” ở đây chỉ một nhóm nhỏ trong số đám đông dân chúng. Họ đã đi theo Đức Giêsu và nhận Ngài là Thầy. Nhưng họ cũng bị sốc bởi lời của Thầy, nên họ xầm xì với nhau. Họ xầm xì chẳng khác nào “người Do-thái” (Ga 6,41.52).
 3. Đức Giêsu là Đấng từ trời xuống (Ga 6,38.42), vì Ngài là Ngôi Lời xuống thế, trở thành người phàm (Ga 1,1.14). Sau khi hoàn tất công việc Cha giao, Ngài sẽ “lên nơi đã ở trước kia,” nghĩa là lên với Cha, ở bên Cha để chung hưởng vinh quang vĩnh cửu.
 4. Đức Giêsu lên với Cha bằng con đường của cái chết trên thập tự, với bao khổ đau và nhục nhã. Khi được giương cao trên cây thập tự, Đức Giêsu sẽ lên với Cha và kéo mọi người lên với mình (Ga 12,32-33).
 5. Trong bài Tin Mừng này, có từ “lời” ở các câu 60, 63, 68. Nhiều môn đệ thấy “lời” Đức Giêsu thật chướng tai (c. 60). Còn đối với Simôn Phêrô, đây là những lời đem lại sự sống đời đời (c.68). Chính Đức Giêsu cũng khẳng định: “Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống” (c. 63).
 6. Trong nhóm các môn đệ ở Ga 6,60-66, có “một số người” không tin Đức Giêsu (c.64), và có “nhiều môn đệ rút lui, không đi với Ngài nữa” (c.66). Ngược lại trong Ga 6,67-71, ông Simôn Phêrô đã đại diện anh em để nói lên lòng tin của Nhóm Mười Hai vào Thầy và cương quyết không bỏ Thầy (cc.68-69). Tuy nhiên, Đức Giêsu cũng tiên báo cho cả Nhóm Mười Hai biết một người trong Nhóm sẽ nộp Ngài (c.71). Và chúng ta biết sau này Nhóm Mười Một sẽ bỏ rơi Ngài, còn Phêrô thì chối Thầy.
 7. Chúa Cha muốn mọi người được cứu độ nên lôi kéo mọi người đến với Đức Giêsu. Bất cứ ai đến được với Đức Giêsu đều do sức lôi kéo của Chúa Cha (Ga 6,44.64). Tuy nhiên, con người có tự do để cưỡng lại sức lôi kéo đó. “Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ,” nhưng chỉ ai “nghe Chúa Cha và đón nhận giáo huấn của Ngài,” thì mới đến với Đức Giêsu (c.45).
 8. Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là “Đấng Thánh của Thiên Chúa” (c.69). Trong Mc 1,24 và Lc 4,34, một người bị quỷ ám cũng đã tuyên xưng Đức Giêsu như thế. “Đấng Thánh” là Đấng làm cho thần ô uế phải khiếp sợ vì sự thanh khiết của mình. Còn ở đây, “Đấng Thánh” là người được Thiên Chúa tách riêng để hoàn thành một sứ mạng. “Đấng Thánh của Thiên Chúa” gần như đồng nghĩa với “Con Thiên Chúa”.

Cầu nguyện: