Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật Lễ CTT Hiện Xuống

print

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG

Ga 20,19-23

19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em! “20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.21 Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.”22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG NĂM C                                          

Ga 20,19-23.

 1.   Các môn đệ đóng cửa vì sợ “người Do-thái”. “Người Do-thái” ở đây để chỉ ai? Tại sao lại sợ họ? Đọc Ga 9,22; 12,42; 16,2.
 2.   Tại sao Chúa Giêsu cho các ông xem tay và cạnh sườn? Đọc Ga 20,20; Lc 24,39-40. Ông Tôma có đòi gì khác không? Đọc Ga 20,25.27.
 3.   Hãy chứng minh là trong bốn sách Tin Mừng, Chúa Giêsu phục sinh luôn sai các môn đệ lên đường rao giảng Tin Mừng.
 4.   “Như Cha đã sai phái Thầy, Thầy cũng sai phái anh em”. Thầy sai các môn đệ đi đâu? Bạn rút ra được điều gì từ câu nói trên của Chúa Giêsu?
 5.   Trước đây Đức Giêsu có hứa ban Thánh Thần cho các môn đệ không? Đọc Gioan chương 14 đến 16.
 6.   Trong Tin Mừng Gioan, ai là Đấng sai Thánh Thần (= Thần Khí, Đấng Bảo Trợ) đến với chúng ta? Đọc Ga 14,16.26; 15,26; 16,7; 20,22.
 7.   Đọc Gioan 7,39. Khi nào thì Thần Khí được trao ban? Đọc thêm Ga 19,30; 20,22.
 8.   Sau khi ban Thánh Thần, Chúa Giê su ban quyền tha tội. Có liên hệ gì giữa Thánh Thần và ơn tha tội không?
 9.   Hãy cho thấy Chúa Thánh Thần là Đấng “khiêm nhượng”. Đọc Ga 14,26; 15,26-27; 16,13-15.

CÂU HỎI SUY NIỆM:
      Bạn có thân thiết với Chúa Thánh Thần không? có thường xin Ngài soi sáng và ban sức mạnh không?
 Bạn có kinh nghiệm về việc Chúa Thánh Thần hoạt động trong đời bạn, trong gia đình hay nhóm của  bạn không?

PHẦN TRẢ LỜI

 1. “Người Do-thái” ở đây để chỉ giới lãnh đạo Do-thái giáo, những người chịu trách nhiệm về cái chết của Đức Giêsu (Ga 18,12.36). Đó là các thượng tế và nhóm Pharisêu (Ga 18,3). Các môn đệ sợ họ, vì họ đã âm mưu giết Đức Giêsu. Sau này họ còn có quyền trục xuất ra khỏi hội đường những ai tin vào Đức Giêsu (Ga 9,22; 12,42; 16,2).
 2. Đức Giêsu phục sinh hiện ra cho các môn đệ và cho các ông xem tay và cạnh sườn còn mang dấu vết của các vết thương. Ngài làm thế để các ông tin rằng Đấng phục sinh đang đứng trước mặt các ông cũng là Đấng đã chịu treo trên thập giá. Tin Mừng Luca cũng kể lại chuyện Đức Giêsu mời gọi các môn đệ nhìn và chạm vào tay chân của Ngài (Ga 20,20; Lc 24,29-30). Thật ra ông Tôma cũng không đòi gì hơn (Ga 20,25), và Đức Giêsu đã sẵn sàng thỏa mãn yêu cầu của ông (Ga 20,27).
 3. Trong cả bốn sách Tin Mừng, Chúa Giêsu phục sinh đều sai các môn đệ ra đi rao giảng Tin Mừng (Mc 16,15; Mt 28,19-20; Lc 24,47-48; Ga 20,21). Họ phải tiếp nối công trình của Chúa, không chỉ cho dân Do-thái, nhưng cho mọi dân tộc trên mặt đất, cho cả thế gian.  
 4.  “Như Cha đã sai phái Thầy, Thầy cũng sai phái anh em.” Cha đã sai phái Thầy Giêsu vào thế gian giờ đây Thầy Giêsu lại sai phái các môn đệ  vào thế gian. “Như Cha đã sai Con đến trong thế gian, Con cũng sai họ đến trong thế gian” (Ga 17,18). Như vậy, thế gian này là mối quan tâm của cả Chúa Cha và Chúa Con. Cha trao cho Con một sứ mạng; rồi khi Con về với Cha, Con lại trao sứ mạng ấy cho các môn đệ. Chỉ có một sứ mạng, đó là sứ mạng cứu độ thế gian của Chúa Cha và Chúa Con (Ga 3,17), và chúng ta cũng được tham dự. Thế gian là thụ tạo được Thiên Chúa hết sức yêu mến (Ga 3,16), dù nó thường chống đối Thiên Chúa (Ga 16,33), bởi được cầm đầu bởi tên Thủ lãnh thế gian (Ga 12,31; 14,30; 16,11).
 5. Trước đây Đức Giêsu đã nhiều lần hứa ban Thánh Thần (= Đấng Bảo Trợ = Thần Khí) cho các môn đệ (Ga 14,16.26; 15,26; 16,7.13). Giờ đây khi được phục sinh, Ngài làm tròn điều Ngài đã hứa. Sau khi trao sứ mạng cho các môn đệ, Đức Giêsu phục sinh ban cho họ Thánh Thần bằng cách thổi hơi trên họ (Ga 20,22). Thánh Thần sẽ giúp họ chu toàn sứ mạng trong một thế gian thù nghịch.  
 6. Trong Tin Mừng Gioan, cả Chúa Cha và Chúa Giêsu là Đấng sai phái Thánh Thần. Có thể nói vai trò của Đức Giêsu từ từ trở nên quan trọng hơn trong việc sai phái Thánh Thần đến với các môn đệ. Ta hãy đọc các đoạn sau đây:  Đức Giêsu xin Chúa Cha và Chúa Cha ban Thánh Thần (Ga 14,16); Chúa Cha sai Thánh Thần đến nhân danh Đức Giêsu (Ga 14,26); Đức Giêsu sai Thánh Thần đến từ nơi Chúa Cha (Ga 15,26);Đức Giêsu sai Thánh Thần (Ga 16,7); Chúa Giêsu phục sinh trao ban Thánh Thần (Ga 20,22).
 7. Theo Gioan 7,39 Thần Khí (= Thánh Thần) được trao ban cho những ai tin vào Đức Giêsu. Và Thần Khí chỉ được trao ban sau khi Đức Giêsu được tôn vinh qua cái chết và sự phục sinh của Ngài.
 8.  Tha tội cho một người là trả lại sự sống thiêng liêng cho người đó. Chúa Giêsu phục sinh là Đấng đầy tràn sức sống mới, đầy tràn Thánh Thần, nên Ngài ban Thánh Thần là “Đấng ban sự sống”  cho các môn đệ, sau đó Ngài ban cho họ quyền tha tội. Các môn đệ nay có “Đấng ban sự sống” nên có quyền tha tội, quyền ban lại sự sống cho tội nhân.
 9. Có thể nói Chúa Thánh Thần là Đấng “khiêm nhượng.” Ngài là một Vị Thầy, nhưng chỉ làm cho các môn đệ “nhớ lại mọi điều” Thầy Giêsu đã nói với họ (Ga 14,26). Như Đức Giêsu đã làm chứng cho Chúa Cha,  Chúa Thánh Thần cũng “làm chứng” cho Chúa Giêsu (Ga 15,26-27). Như Đức Giê su đã không tự mình nói điều gì (Ga 12,49), Chúa Thánh Thần cũng “sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng chỉ nói lại những gì đã nghe” (Ga 16,13-15). Nói chung, Chúa Thánh Thần luôn sống đúng như người được Chúa Cha và Chúa Giêsu sai phái.

 Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu