Lưu ý về  Phụng Vụ Lễ An Táng & Lễ Hôn Phối

print

Lưu ý về  Phụng Vụ Lễ An Táng & Lễ Hôn Phối

Trích Lịch Công Giáo GPCT 2022-2023 tr. 15

LE AT VA HP