Mỗi Tuần Một Từ Ngữ : Giả Thuyết Hay Giả Thiết

print

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ : Giả Thuyết Hay Giả Thiết

  

1. “GIẢ THUYẾT”:

“Giả thuyết” là điều tạm nêu ra trong khoa học (chưa được chứng minh hoặc kiểm nghiệm) để giải thích một hiện tượng nào đó hoặc giải thích sơ bộ về bản chất của sự vật.

Thí dụ:

– Giả thuyết khoa học

2. “GIẢ THIẾT”: 

“Giả thiết” là phần cho trước trong một định lý hay một bài toán để từ đó suy ra kết luận hay để giải bài toán đó. 
“Giả thiết” còn là một điều kiện giả định trong quan sát và thực nghiệm.
 
Như vậy, hai từ “giả thuyết” và “giả thiết” đều đúng. Tùy theo trường hợp mà chúng ta dùng từ “giả thuyết” hay “giả thiết” mà thôi.  
Các bạn thân mến,
Chúng ta vừa tìm hiểu về từ “Giả thuyết hay giả thiết”. Tuần sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về từ “Góa phụ” hay “Quả phụ”.
Mến chào tạm biệt các bạn.