Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Sáu 31/08/2018: Đèn đức tin – Dầu bác ái

print