Thơ PÂ CN Lễ CTT/HX

print

Một Buổi Chiều

Buổi chiều thứ nhất trong tuần

Cửa nhà đóng kín tâm thần lo âu

Giêsu hiện đến nhiệm mầu

Bình an thầy tặng đừng sầu mà chi

Thầy sai môn đệ ra đi

Thánh Thần phù trợ tùy nghi buộc ràng.

Lm Phêrô Trương Điệu

Chứng Nhân

Bình an ở với anh em

Các ông vui lắm được nghe tiếng Thầy

Người lại nói, chính Thầy đây

Như Cha, Ngài đã sai Thầy làm sao

Thì Thầy sai và ước ao

Anh em làm chứng trước sau cho Thầy

Hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần

Thứ tha, để tội người đời được tha.

Hoa Xanh