Thơ Phúc Âm CN 27 Thường Niên, Năm B & Lễ Đức Mẹ Mân Côi

print

CN XXVII TN B

Ngoại Tình

Bỏ chồng, bỏ vợ mà chi

Chúa Trời cột buộc phân ly phủ phàng

Vợ chồng là nghĩa tào khang

Yêu thương trung tín như ràng lấy nhau

Ngoại tình ruột cắt lòng đau

Tủi lòng con cháu lệ đau chẳng cùng.

 Lm Phêrô  Trương Điệu

 

LỄ MÂN CÔI

Lệnh Truyền Fatima

Chắp tay lệ chảy rưng rưng

Ăn năn thống hối xin đừng bỏ con

Vì yêu tim Mẹ héo hon

Giúp con đền đáp vuông tròn Mẹ ơi

Năm xưa trên ngọn cây sồi

Vâng lời Mẹ dạy bờ môi kính mừng.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 

Maria, Mẹ Hội Thánh

Siêng năng lần hạt; canh tân,

Tôn sùng Thánh Mẫu Mẹ khuyên ba điều.

Thuyền trần chao đảo truân chuyên,

Mẹ thương mách bảo chớ nên khinh thường.

Lơ – păng kỷ niệm vấn vương,

Nhắc ta nhớ lại: cậy nương vào Người.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.

 

 Cùng Mẹ Cảm Tạ Thiên Chúa

Kính chào Mẹ Chúa đầy ơn,

Thánh Thần ngự xuống hồng ân phủ đầy.

Nhận làm Mẹ Chúa Ngôi Hai,

Ơn Trời có một không ai sánh bằng.

Khiêm nhu Mẹ chỉ thưa rằng:

Tôn vinh Thiên Chúa, ta hằng noi theo.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.