Thơ Phúc Âm CN 3 Mùa Vọng B

print

Chứng Nhân

 Chứng nhân sự sáng là ông

Gioan đáp thẳng đáp không một lời

Tiếng kêu hoang địa tuyệt vời

Dọn đường Chúa đến rạng ngời niềm tin

Vinh quang đâu dám phần mình

Giêsu cứu Chúa hiển vinh muôn đời.

Lm Phêrô  Trương Điệu

Tiền Hô

Tôi đâu có phải Ki-tô,

Chỉ là tiếng nói tiền hô dọn đường.

Ki- tô là Đấng khiêm nhường,

Đang cùng chung sống, yêu thương mọi người.

Vui lên trong Chúa, bạn ơi,

Nhận ra Con Chúa nơi người anh em.

Lm Pet Quang